Prevádzkovateľom internetových stránok UbytujSa.sk a Ubytovanie.sk  je ActivIT, s.r.o., Národná 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36043532, IČ DPH SK2020088675.

Aby sme vám mohli poskytnúť naše služby, potrebujeme o vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZnOOÚ).

Prehlasujeme, že pri narábaní s nimi budeme dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy. Vaše osobné údaje budeme spracovávať len na účel, na ktorý ste vyjadrili dobrovoľný súhlas s ich  spracovaním.

Údaje o vás sú umiestnené v chránenej databáze. Internetové stránky sú zabezpečené protokolom SSL, tzn. že komunikácia medzi vami a našou internetovou stránkou je šifrovaná bezpečnostným kľúčom tak, aby ich nemohla prečítať tretia strana. 

Informácie o vás neposkytujeme tretím stranám, s výnimkou organizácií, s ktorými je naša spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej požiadavky a poskytnutie našich služieb. Sú to banky, štátne orgány, Google Analytics, cookies, doručovateľské spoločnosti a nami prevádzkované internetové stránky.

Kedykoľvek môžet podať odvolanie na spracovanie vašich osobných údajov, máte právo na výmaz, opravu alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Máte právo podať námietku proti spracúvaniu alebo jeho rozsahu. Všetky tieto žiadosti stačí zaslať na náš e-mail. V takomto prípade sme oprávnení požiadať o poskytnutie dodatočných informácií, ktoré budú potrebné na potvrdenie vašej totožnosti. Oznámenia o prijatých opatreniach vám zašleme bez zbytočného odkladu.  

Pred zaradením ubytovacieho zariadenia na naše internetové stránky je potrebné sa zaregistrovať a zaplatiť príslušný registračný poplatok. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia vašej žiadosti a vzájomného plnenia našich zmluvných práv a povinností. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.

Počas vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné štatistické informácie, ktoré nemajú charakter osobných údajov. Potrebné sú pre správne fungovanie obchodu a pre účely cielenia našej marketingovej stratégie.

Na našom serveri používame súbory cookie - malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve našich internetových stránkok a ukladané do vášho počítača, smartphonu alebo tabletu. Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov internetovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve internetovej stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť internetovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač, ani iné zariadenia.

Cookie súbory Google Analytics zhromažďujú štandardné informácie o správaní návštevníkov v anonymnej podobe na internete. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní stránky (vrátane IP adresy) sú prenášané do Googlu. Táto informácia je potom použitá na vyhodnotenie návštevníka a zostavenie štatistických správ ohľadne činnosti na stránke pre nás. Nebudeme a ani neumožníme žiadnej tretej strane používať štatistický analytický nástroj pre sledovanie alebo zhromažďovanie vašich osobných údajov na našich stránkach. Google nebude spájať Vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami Google. Ani my a ani Google nespojí alebo sa nebude snažiť spojiť IP adresu s vašou identitou.

Ak navštívite našu internetovú stránku a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Cookies používame s cieľom vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Cookies si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našej internetovej stránky.

Súbory cookies využívame na zapamätanie vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať, čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách, meranie výkonu servera a hostingu webstránky, cielenia martketingových reklám a aktivít.

Súbory cookie používané na našej Internetovej stránke možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našich stránok dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia zmuvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas:
a) spracovateľom na základe plnenia zmluvy pre výkon interných procesov a postupov,
b) bankám na základe vašej registrácie a plnenia zmluvy,
c) ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát a spracovania emailov,
d) tretím stranám napr. súdom a  verejným orgánom (napr. polícia).

Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesieme za tieto spracovania zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

Vaše údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu a v nevyhnutnej miere pre účely štatistiky, prieskumu, návštevnosti a obrate avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude vás možné nijakým spôsobom identifikovať.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania účelu, jeho vybavenia a po dosiahnutí účelu maximálne po dobu desiatich rokov pre účely prípadnej fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je Prevádzkovateľ internetových stránok oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvného vzťahu, ktorého ste boli účastníkom. Vaše osobné údaje spracúvame po dobu užívania užívateľského účtu, po tom najviac po dobu desiatich rokov.

Ako dotknutá osoba môžete u nás uplatniť všetky vaše práva podľa ustanovení ZnOOÚ.

Na základe vašej objednávky realizovanej na internetových stránkach Prevádzkovateľa budeme spracovávať tieto osobné údaje:

Registrácia (pridanie ubytovacieho zariadenia) a dodanie služby kupujúcemu (vyhotovenie faktúry): na základe písomnej žiadosti (online registračný formulár Standard a Exclusive) môžete vyžadovať informácie o stave spracúvania vašich osobných údajov, odpis alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, opravu alebo zmenu nesprávnych a neúplných osobných údajov, likvidáciu a výmaz osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k porušeniu zákona. Máte právo podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov. Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania účelu, jeho vybavenia a po dosiahnutí účelu maximálne po dobu desiatich rokov pre účely prípadnej fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. V súvislosti s registráciou a vybavením vašej žiadosti spracúvame tieto údaje: meno a priezvisko, telefónny kontakt, e-mailová adresa, kontaktná adresa (fakturačná adresa), mesto, štát, PSČ, obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH a odkaz na vašu webstránku.

Recenzie: vyplnením svojej e-mailovej adresy (nezobrazí sa na internetovej stránke, ani ubytovateľovi) a mena  môžete pridať recenziu a vyjadriť sa tak k službám poskytnutým ubytovacím zariadením. Za recenziu pridanú ubytovaciemu zariadeniu zodpovedá v plnom rozsahu návštevník portálu, ktorý recenziu pridal. V prípade, že prestanete súhlasiť so spracúvaním osobných údajov, môžete požiadať prevádzkovateľa internetovej stránky na e-mailovej adrese o skončenie spracúvania osobných údajov, v tomto prípade sa váš email likviduje a vaša recenzia bude vymazaná. V súvislosti s recenziami spracúvame osobné údaje e-mail a meno.

Vyplnenie rezervačného a kontaktného formulára:  odoslanie rezervácie a kontaktného formulára za účelom kontaktovania ubytovacieho zariadenia  je možné bez registrácie. Zadané údaje budú uložené iba pri konkrétnej rezervácii na čas nevyhnutný na spracovanie žiadosti a evidenciu. V súvislosti s rezerváciou a kontaktovaním ubytovacieho zariadenia spracúvame tieto údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Hromadné oslovenie:  vyplnením on-line formulára Hromadné oslovenie, ktorý neslúži na spracúvanie, môžete zadať dopyt na ubytovanie. Zadané údaje sú sprístupnené len ubytovateľom v regióne, kde ubytovanie hľadáte. Údaje sú uložené len na čas nevyhnutný na spracovanie vašej žiadosti a evidenciu. V súvislosti so zadaním vášho dopytu spracúvame osobné údaje meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo.